Gymnázium Pétera Czeglédiho
Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
„Per spinas ad rosas”

Kritériá prijímacieho pokračovania pre žiakov do 1. r. v školskom roku 2018/2019

Kritériá sú vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a tiež s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.

V školskom roku 2017/2018 bude otvorená jedna trieda študijný odbor: 79 02 J 00gymnázium – štvorročné štúdium s vyučovacím jazykom maďarským.

 1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete najmenej 90 %.
 2. Ostatní žiaci budú konať prijímacie skúšky v termínoch 14. 05. 2018 a 17. 05. 2018 písomnou formou, opravná skúška bude mať ústnu formu.
  Ďalší termín prijímacích skúšok bude 19. 06. 2018.
 3. Predmety prijímacej skúšky sú:
  - maďarský jazyk a literatúra
  - slovenský jazyk a slovenská literatúra
  - matematika
 4. Postup hodnotenia prijímacích skúšok:
  Pre stanovenie poradia úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov, sa určuje tento postup:
 1. písomné práce uchádzačov z predmetov prijímacích skúšok, t.j. z jazyka maďarského, z jazyka slovenského a slovenskej literatúry a z matematiky sa hodnotia bodmi v rozsahu 0 až 50 bodov – spolu celkovo môže uchádzač získať 150 bodov. Úspešný je žiak, ktorý dosiahne z každého predmetu minimálne 20 bodov.
 2. poradie úspešnosti uchádzačov sa zostavuje podľa získaného súčtu počtu bodov za výsledok na prijímacích skúškach, za prospech na ZŠ (tabuľka č. 1), za výsledok celoslovenského testovania (tabuľka č.2) a za súťaže (okresné, krajské, celoslovenské – tabuľka č.3).
 3. pri rovnosti súčtu počtu bodov dvoch či viacerých uchádzačov riaditeľ školy prijme prednostne žiaka, ktorí má ZPS ( v zmysle ods. 3 § 67 zákona NRSR č. 245/2008 Z. z.) alebo získal viacej bodov na prijímacích skúškach.

Prerokované v pedagogickej rade dňa 28.02.2019

PaedDr. Beáta Kiss,
riaditeľka školy

 


Príloha: Tabuľka č. 1
Získané body za prospech v 1. polroku 9. ročníka na ZŠ
Priemerný prospech Body
1,00 – 1,25 30
1,26 – 1,50 25
1,51 – 1,75 20
1,76 – 2,00 15
2,01 – 2,25 10
2,26 – 2,5 5
2,50 - 0

Príloha: Tabuľka č. 2
Získané body za výsledky testovania žiakov ZŠ – za jeden predmet
100,00 % - 95,00 % 10 bodov
94,90 % - 90,00 % 9
89,90 % - 85,00 % 8
84,90 % - 80,00 % 7
79,90 % - 75,00 % 6
74,90 % - 70,00 % 5
69,90 % - 65,00 % 4
64,90 % - 60,00 % 3
59,90 % - 55,00 % 2
54,90 % - 50,00 % 1
< 50,00 % 0

Príloha: Tabuľka č. 3
Získané body za školské súťaže a predmetové olympiády
Umiestnenie Okresné kolo Obvodné - krajské kolo Celoslovenské kolo
1. 5 bodov 8 bodov 10 bodov
2. 4 7 9
3. 3 6 8
4. 2 5 7
5. 1 4 6

Požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov

Požiadavky na prijímacie skúšky z maďarského jazyka a literatúry:
Pravopis: používanie interpunkčných znamienok, označenie dĺžky samohlások a spoluhlások, spodobovanie, rozlišujúce označenie „j“ a „ly“, písanie vlastných mien, prídavných mien a čísloviek, rozdelenie slov, písanie skratiek, písanie zložených slov.
Gramatika: žiak nech pozná na úrovni rozpoznania a vhodnosti náležitosti fonetiky, lexikológie a syntaxe.
Literatúra: chronologické zaradenie spisovateľov, básnikov, literárnych diel. Poznanie učiva z 5. – 9. ročníka.

Prijímacie tézy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry:
Z materiálu učebníc pre vyššie ročníky základných škôl: slovné druhy, utvorené slová, členenie spoluhlások, príslovia a porekadlá, časti viet, rytmický zákon, spodobovanie, cvičenie z pravopisu.
Slovenská literatúra: spisovatelia a ich diela.

Prijímacie tézy z matematiky:
Na základe učebníc pre vyššie ročníky základných škôl: lineárna funkcia, lineárne rovnice, sústavy rovníc, percentá, obsah a obvod rovinných útvarov, povrch a objem telies, úprava algebrických výrazov, číselné množiny, zlomky.

*************************************************************************